Calendar Ortodox 14 august 2023: Ce sărbătoare este luni? Este dezlegare la vin și ulei

Calendar ortodox 14 august 2023. Sărbătoare pe 14 august, atunci când creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Proroc Miheia.

Calendar ortodox 14 august 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Proroc Miheia, sfântul ce a făcut parte din tribul lui Iuda și a fost cunoscut sub numele de “Moresitul”.

Iată canonul de rugăciune pe care trebuie să îl rostim la data de 14 august 2023.

Calendar ortodox 14 august 2023

Sfântul Proroc Miheia a făcut parte din tribul lui Iuda și a fost cunoscut sub numele de “Moresitul”, după locul în care s-a născut, Moreset.

Acesta a prorocit 84 de ani, cu 660 înainte de întruparea Domnului, iar de-a lungul vieții sale, acesta și-a desfășurat activitatea în timpul domniei a trei regi “cuvântul Domnului care a fost către Miheia din Moreset în vremea domniei lui Iotam, Ahaz şi Iezechia, regii lui Iuda, când a avut vedenie pentru Samaria şi Ierusalim” (Miheia 1:1).
Împăratul Samariei a fost cel ce a fost mustrat de Sfântul Proroc Miheia pentru modul plin de păcat în care își trăia viața, însă acest lucru l-a făcut pe sfânt să se ascundă pentru viața lui, astfel acesta s-a retras în munți pentru a nu fi ucis. Acesta a reușit să prezică distrugerea Samariei şi a Ierusalimului, dar și locul în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, Betleem.

Ahav, împăratul Samariei s-a stins din viață, iar după această tragedie, fiul împăratului l-a ucis pe Sfântul Proroc Miheia. Sfântul Proroc Miheia a fost înmormântat în satul său, Moreset, iar în perioada în care Teodosie cel Mare a fost împărat, Episcopul Zevin al Eleftheroposului a avut vedenie, ce a dus la descoperirea moaștelor sfântului, alături de ale Prorocului Avacum, relatează obiectivbr.ro.

Sărbătoare 14 august

Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Miheia, sărbătorit pe 14 august în calendarul creștin Troparul Sfântului Proroc Miheia, glasul al 2-lea:

A prorocului Tău Miheia pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

C ântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trec ând…

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o oglindă curată Dumnezeiască şi a celor Dumnezeieşti fiind, stai înaintea Făcătorului, fericite. Pe Acela roagă-L să izbăvească de primejdii pe cei ce te laudă pe tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plin de duhovnicească ştiinţă şi de înţelepciune de la Dumnezeu fiind, Sfinte Prorocule Miheia, te-ai învăţat de la cele viitoare ca un curat la minte, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prorocind cu bună credinţă, ai zis că se va arăta Domnul din cer pe pământ, fericite, scriind arătarea Lui cea către noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-S-a pe pământ în zilele cele de apoi luând Trup şi izbăvind pe cei robiţi de demult, Cel mai înainte de veci, Maica lui Dumnezeu şi S-a făcut cunoscut de noi.

C ântarea a 3-a. Irmos: Tu e şti Întărirea celor ce aleargă la Tine…

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta a fost trestie Dumnezeiescului Duh, prin care ne-ai arătat nouă plinirea celor ce vor fi.

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu pe Cel mai înainte de veci, Care S-a făcut Trup în Betleem, L-ai arătat că este Domnul tuturor şi Mântuitorul şi Povăţuitorul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tăinuitor preaadevărat al celor mai presus de minte ai fost pentru noi, cu proroceşti străluciri fiind luminat, mărite prorocule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Munte Preaarătat te-ai făcut tu, Preacurată, în care suindu-Se S-a arătat Domnul, la Care acum scăpăm.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe tine Te laudă duhul meu.

C ântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina…

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu strălucirile Dumnezeieştii însuflări de sus fiind luminat, ai vestit cele viitoare, văzându-le ca şi cum ar fi fost de faţă, vrednicule de minune.

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din Sion a ieşit Legea, precum ai prorocit, de Dumnezeu fericite şi a înconjurat marginile, propovăduind cuvântul Domnului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-S-a Domnul tuturor, ca să stăpânească peste casa lui Iacov şi întru Slava Numelui Său ca un Păstor paşte pe poporul Său.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nepoata lui Adam s-a făcut Maică lui Dumnezeu şi Ziditorului, că pe Acesta Întrupat dintr-însa în chip de negrăit L-a născut.

C ântarea a 5-a. Irmos: Dis-de-diminea ţă strigăm…

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubit-ai să fii gata a umbla în urma Domnului, în căile Lui, preaînţelepte.

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscut-ai mântuirea care avea să fie din iudei pentru toate popoarele, minunate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mai înainte văzându-L, ai propovăduit Darul la care aleargă mulţimile neamurilor şi se izbăvesc, de Dumnezeu grăitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu ai fost, Maica lui Dumnezeu, Locul Domnului, din care a ieşit Cel Ce a izbăvit lumea de înşelăciune.

C ântarea a 6-a. Irmos: Hain ă luminoasă…

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Legile lui Dumnezeu lipindu-te, ai mustrat pe toţi cei călcători de lege, păzitorule al Legii, preamărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeiescule Miheia şi cinstite organ al Duhului, cu rugăciunile tale păzeşte pe cei credincioşi de primejdii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Casa lui Iuda luminată ai făcut-o, Fecioară, arătând pe Cel Ce a Răsărit din Sfânt Pântecele tău.

Irmosul:

Haină luminoasă dă-mi mie, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

C ântarea a 7-a. Irmos: Din Iudeea venind tinerii…

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De mare trebuinţă şi preaviteaz te-ai arătat Stăpânului tuturor. Căci ai biruit semeţia celor ce stăpâneau, învăţând şi grăind, vrednicule de minune: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucind cu Razele Dumnezeieştii vieţi, proroc preacurat te-ai arătat Dumnezeieştii arătări, cântând, fericite: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Cel întocmai Lucrător cu Cel Ce L-a născut şi întocmai Puternic şi împreună Veşnic, S-a zidit ca un Om în pântecele Fecioarei, cu bunăvoinţa Tatălui, Dumnezeul părinţilor noştri Cel Binecuvântat.

C ântarea a 8-a. Irmos: Tinerii cei de Dumnezeu…

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul lui Dumnezeu Cel Ce este fără început din veac, S-a arătat mântuind pe cei din Adam, precum a prorocit Miheia. Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci.

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţându-te prin minte, fără materie ai grăit: voitor al milei eşti, Stăpâne, ca un Milosârd, părându-Ţi rău de nedreptăţile celor ce Te laudă pe tine cu credinţă şi Te preaînalţă în veci.

Binecuv ântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca un fulger luminos te-ai arătat, primind Raza lui Dumnezeu; ca o oglindă curată fiind Prorocule Miheia, ai grăit: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mare mângâiere câştigând, Fecioară, pe Cel Ce s-a născut din tine, ţinând cu cinste apostolească mărturisire, ca pe un Domn Îl lăudăm şi-L preaînălţăm în veci.

Irmosul:

S ă lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînâlţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cei trei tineri neplecându-se a cinsti chipul cel din Deiera, căruia, cu organe de cântare împreună glăsuitoare, se închinau popoare fără număr, au lăudat pe Domnul şi L-au preaînălţat întru toţi vecii.

C ântarea a 9-a. Irmos: Cu adev ărat Născătoare de Dumnezeu…

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea minţii celei nestricăcioase şi preacurate pururea stai, cu razele bunei credinţe strălucind, pentru lume rugându-te.

Stih: Sfinte Prorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a pomenirea ta cea de lumină purtătoare, Prorocule, plină fiind de daruri proroceşti şi izvorând râuri de pocăinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Mântuitorul, Care a venit în lume, văzându-L după prorocia ta, te îndulceşti de veselia cea mai presus de minte, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti mai Înaltă decât toţi şi mai Curată, curăţeşte întinăciunea sufletului meu, Ceea ce ai zămislit pe Dumnezeul cel Preabun.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin rugăciunea ta; şi împreună cu cetele cele fără de trup te mărim pe tine.

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuv ântul Cel Împreună…

Pe tine locaş curat şi fără prihană aflându-te Darul Duhului, întru tine s-a sălăşluit; şi ca să spui luminat cele viitoare ca cele de acum, ţi-a ridicat sufletul tău, Prorocule propovăduitor al lui Hristos. Pentru aceasta, nu înceta să te rogi pentru noi, cei ce cinstim după vrednicie mărită pomenirea ta.